Algemeen
 1. Dienstverlener Design Danny wordt hier ingekort tot D; opdrachtgever tot O. Klemtonen staan cursief.
 2. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst expliciet door D aanvaard, zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van/ met D primair onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
 3. O aanvaardt deze voorwaarden zonder voorbehoud, in zijn geheel en als primerend op alle andere voorwaarden, en dit zodra zij minstens één keer aan O kenbaar werden gemaakt.
 4. Alle bindende communicatie van/met D verloopt schriftelijk en per e-mail.
Offerteaanvraag, opdrachtaanvang
 1. Aanvraag O wordt verondersteld alle relevante informatie te bevatten. Indien O aanvraag wil annuleren of vervangen, brengt hij D meteen op de hoogte. D kan een opdracht weigeren.
 2. Een offerte geldt 15 kalenderdagen en alleen voor de initiële opdracht. Bijkomende informatie en verzoeken kunnen wijzigingen rechtvaardigen.
 3. Wanneer O de offerte schriftelijk bevestigt met manuele of elektronische handtekening vangt D opdracht daags nadien aan.
Uitvoering, verzending, bewaring
 1. O garandeert tijdige, exhaustieve en kosteloze aanlevering van wettelijke en deugdelijke gegevens, beelden, materialen … nodig om de opdracht uit te voeren.
 2. Onder voorwaarde van artikel 7 garandeert D een tijdige en degelijke uitvoering, overeenkomstig de offerte en haar voorwaarden. D kan onverminderd deze voorwaarden een derde partij betrekken.
 3. Alle betrokken partijen behandelen de opdracht en alle bijhorende gegevens en informatie (ook persoonlijke) strikt en blijvend vertrouwelijk
 4. Alle opdrachten af te handelen in 5 of minder werkdagen (met begin: daags na offertebevestiging), worden beschouwd als spoedbehandeling.
 5. O en D aanvaarden verlengde uitvoeringsduur ingeval ziekte, werkongeschiktheid, overmacht of andere bij de andere partij, en ontlenen hier geen verbrekingsrecht aan.
 6. Een eindontwerp wordt eenmalig en maximaal 1 werkuur gereviseerd, en dit beperkt tot de elementen beschreven in de offerte. Hierna is het ontwerp definitief. Volgende, langere en/ of andere wijzigingen rechtvaardigen bijkomende vergoedingen, of een nieuwe offerte/ opdracht.
 7. Materiële producten worden per post verzonden, in zoverre zij niet gedigitaliseerd kunnen worden. Digitale gegevens worden elektronisch verzonden, zo nodig via cloudopslag.
 8. Een opdracht wordt als volbracht en definitief beschouwd wanneer D binnen 72 uur na verzending van het eindontwerp geen tegenbericht ontvangt.
 1. D is niet verplicht tot het bewaren van het definitieve ontwerp noch de voorbereidingen.
 2. Wanneer D het ontwerp verveelvoudigt of openbaar maakt, gebeurt dit altijd namens, in opdracht en voor rekening en risico van O, inbegrepen het verzenden en ontvangen van drukwerk.
 3. Bij verveelvoudiging door drukwerk bezorgt O kosteloos 5 exemplaren van het ontwerp aan D.
 4. Duurovereenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij deze per aangetekend schrijven wordt opgezegd, en dit ten laatste 90 kalenderdagen voor de verjaardag van de overeenkomst. Bij het niet nakomen van de opzegtermijn is O een schadevergoeding verschuldigd voor opgelopen schade en winstderving. Na opzeg is D niet langer verantwoordelijk.
Auteursrecht, intellectuele eigendom, gebruiksrecht
 1. D geldt als maker in de zin van de auteurswet, en behoudt auteurs- en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het werk en alle voorbereidingen. Deze rechten (waaronder reproductierecht) zijn nooit inbegrepen bij geleverde voorbereidingen, interpretaties, teksten, tekeningen, schetsen, proeven en dergelijke, noch in het definitieve ontwerp.
 2. De overdracht van auteursrechten en specifiek van reproductierecht kan enkel mits expliciete schriftelijke overeenkomst, en vloeit niet voort uit het feit dat het creatieproces deel was van de opdracht of dat dit proces vergoed werd, en ook niet uit de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan O. Deze voorwaarden beschrijven énkel recht op éénmalig gebruik.
 3. D kan het ontwerp signeren of zijn logo, naam … vermelden in een publicatie. O mag dit niet verwijderen zonder schriftelijke toestemming van D.
 4. Indien O voldoet aan deze voorwaarden en het honorarium aan D betaald heeft, verkrijgt hij enkel recht tot gebruik van het ontwerp, voor zover openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomt met bij opdracht bepaalde bestemmingen en/of oplages. Wanneer niet bepaald, geldt het recht voor eerste gebruik en eerste oplage.
 5. Bij ruimer gebruik dan vermeld in artikel 22 dient een nieuwe overeenkomst gesloten te worden.
 6. O mag voorlopige of definitieve ontwerpen nooit wijzigen zonder schriftelijke toestemming van D. O moet D als eerste uitnodigen wijzigingen uit te voeren. D kan hiervoor een bijkomende vergoeding vragen (zie ook artikel 12).
 7. D heeft het recht om tijdens uitvoering en na de opdracht alle ontwerpen te gebruiken.
 8. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief taksen, tenzij anders vermeld.
Honorarium, facturatie, betaling
 1. Het honorarium is onderhevig aan wijzigingen van de in de offerte vermelde opdracht bij verzaken aan artikel 7 en/ of conform artikel 5, 10 en 12. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd tijdens de opdracht. Meer of andere diensten worden vermeld bij facturatie. Het honorarium is ook onderhevig aan valutawijzigingen, indexschommelingen, taksen, en/ of andere niet te voorziene omstandigheden. Het honorarium zal zo nodig redelijkerwijs aangepast worden bij facturatie. Meer of andere diensten worden zo nodig vermeld.
 2. In het honorarium is ook de vergoeding voor eenmalig gebruiksrecht inbegrepen (artikel 22-24).
 3. Honoraria bij duurovereenkomsten langer dan 1 jaar, worden vanaf de verjaardag aangepast aan de consumptieprijsindex. P = p(I/i); (p)rijs oorspronkelijke overeenkomst maal quotiënt (I)ndexcijfer maand voorafgaand aan prijsherziening (i)ndexcijfer maand voorafgaand aan datum oorspronkelijke offerte zo niet factuur.
 4. O aanvaardt elektronische facturatie. Verzonden facturen worden werkdaags nadien als ontvangen beschouwd.
 5. D heeft het recht om tijdens een opdracht reeds verleende diensten naar redelijkheid aan O te factureren.
 6. O betaalt facturen voor hun vervaldatum, d.i. 15 kalenderdagen na opmaak factuur, en dit op rekeningnummer IBAN BE21 6511 5468 5603 BIC KEYTBEBB.
 7. Duurovereenkomsten worden gefactureerd per komend jaar en dienen betaald te worden vóór aanvang van dat jaar. Dit sluit bijkomende facturen voor dezelfde duurovereenkomsten niet uit.
 8. Wanneer kredietverzekeraar D O weigert, moet O onmiddellijk na uitvoering contant betalen, zo niet wordt overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwd en betaalt O verbrekingsvergoeding.
 9. Wanneer O niet tijdig betaalt, worden alle overgedragen rechten opgeschort en worden alle andere overeenkomsten opgeschort of van rechtswege verbroken onverminderd O’s betalingsplicht voor gefactureerde en te factureren bewezen diensten. Ook zijn alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.
 10. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 12% verwijlinterest verschuldigd, naast bijkomend 10% schadevergoeding voor winstderving, en dit met een minimum van €33. Alle door D aangegane kosten (incluis inning- en invorderingskosten) en elke andere opgelopen schade worden integraal aan O gefactureerd (artikel 1226 en 1229 BWB).
Verbreking, overmacht en voortijdig einde opdracht
 1. Wanneer O een verstrekte opdracht verbreekt om welke reden ook, betaalt hij onverminderd het overeengekomen honorarium én andere in het kader van de verbroken overeenkomst bewezen diensten. Alleen een consument mag de opdracht verbreken omwille van aangetoonde overmacht, waarbij hij enkel de reeds uitgevoerde diensten moet vergoeden.
 1. Alles wat D’s uitvoering van de opdracht verhindert of buitensporig verzwaart rechtvaardigt opschorting of verbreking met behoud van honorarium voor bewezen diensten en met ontheffing van elke aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding. O.a.: oorlog, mobilisatie, onlusten, staking, machine- breuk, softwarevirus of -bug, brand, waterschade, bevoorradingsproblemen in materialen en energie, beperking of verbod door overheid …
 2. Wanneer O langer dan 3 maanden verzaakt aan artikel 7 wordt de overeenkomst verbroken met behoud van honorarium voor bewezen diensten en bijkomende schadevergoeding wegens winstderving.
 3. Wanneer O ontbindt of overlijdt kan D uitvoering eisen van de rechtsopvolger(s). Bij faling of gerechtelijk akkoord voor voltooiing van de opdracht verliest O elk recht, om welke reden ook, op schadevergoeding.
Aansprakelijkheid, klachten, geschil
 1. D is niet aansprakelijk voor fouten in het definitieve ontwerp cf. artikel 7 en 12, noch voor vertraagde levering cf. artikel 11 en 16. Dit rechtvaardigt nooit enige schadevergoeding.
 2. O vrijwaart D van alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor inbreuken op auteursrechten, artistieke of industriële eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten … op de verstrekte beelden, lettertypes, materialen, software …
 3. O is ten allen tijde aansprakelijk, ook voor betalingen. D wijst alle aansprakelijkheid t.a.v. derden af, zelfs wanneer O verzoekt aan derden te facturen en D hiermee instemde.
 4. D is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is, en nooit voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en winstderving of andere. Deze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het gefactureerd bedrag zonder taksen.
 5. Gebruik van een deel van het ontwerp betekent aanvaarding en betaling van het geheel. Het weigeren van een ontwerp zonder motief is geen reden tot wanbetaling.
 6. Elke klacht moet duidelijk redenen van protest opsommen, de omvang in geldwaarde uitdrukken, én binnen 5 kalenderdagen na factuurontvangst (artikel 30) aangetekend worden overgemaakt. Zo niet is de klacht nietig en verklaart O zich feitelijk akkoord met de facturatie, inbegrepen bijkomende dienstverlening (artikel 27).
 7. Niet-geprotesteerde factuurbedragen blijven opeisbaar op de factuurvervaldatum conform artikel 36.
 8. Bij protest kan D het ontwerp verbeteren en/of vervangen, of een korting toekennen.
 9. O en D verbinden zich voorafgaand aan elke rechtsgang alle middelen aan te wenden om tot een minnelijke schikking te komen, behoudens invordering, waarbij D zich tot de rechtbank kan wenden.
 10. Bij juridisch geschil zijn de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
Stel een vraag aan Danny Design!

Design Danny antwoordt zodra ie kan!

Not readable? Change text. captcha txt